O nas

 

20 lat na rynku sprzedaży angielskich urządzeń Numatic w Polsce. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Centralny sklep i serwis w Warszawie. Szkolenia z obsługi maszyn i technologii mycia. 

zapraszamy do rekomendowanych sklepów razem z Ofelią: http://sklep.henryszukadomu.pl/?top-10-promocja-ofelia,58

PODSTAWOWA KARTA GWARANCYJNA 1. EBEN-HEZER gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia przez okres 12 m-cy od daty sprzedaży, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej. Gwarancja obejmuje usterki wynikłe z wad ukrytych materiału lub wadliwego montażu. 2. EBEN-HEZER zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku uznania jej dokonać bezpłatnej naprawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty uznania reklamacji. Sprzedawca zastrzega, że czas naprawy może wydłużyć się w przypadku braku części serwisowych o czas transportu międzynarodowego nie dłużej niż 30 dni. 3. Czas reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00 wynosi do 48 godzin roboczych od momentu pisemnego, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia serwisowego (formularz zgłoszeniowy na stronie www.eben-hezer.pl zakładka pozioma SERWIS) W przypadku bezzasadnego wezwania serwisu /wymiana bezpieczników, gum, zatkania węży lub elektrozaworu, rozładowanie baterii itd./ interwencja płatna wg stawek: dojazdu serwisanta 1,20 zł netto/1km w obie strony od siedziby serwisu Sprzedawcy + 120 zł netto za roboczogodzinę. 4. Naprawą uznaną jako gwarancyjną dla użytkowników urządzeń są objęte części, robocizna i dojazd serwisanta/transport 5. Kupujący może skorzystać bezpłatnie z usług transportu Sprzedawcy podczas obowiązywania gwarancji w celu przewiezienia urządzenia do miejsca serwisu Sprzedawcy jeśli miejsce użytkowe urządzenia znajduje się powyżej 100 km od siedziby serwisu Sprzedawcy, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej. Kupujący jest zobowiązany do właściwego zapakowania urządzenia. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe podczas transportu lub niewłaściwego opakowania. 6. Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia i bezpłatnego odesłania uznanej gwarancyjnej naprawy urządzenia na adres Kupującego (adresem wysyłki będzie adres podany na fakturze jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej) do 7 dni roboczych liczonej od daty dostarczenia urządzenia do miejsca serwisu w Warszawie. 7. Kupujący może skorzystać z gwarancyjnej usługi serwisowej w trybie przyspieszonym, podczas której serwisant dojedzie do miejsca użytkowania urządzenia. Koszt dojazdu wynosi 1,20 netto za 1km od siedziby serwisu Sprzedawcy w obie strony. 8. Kupujący może po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się dostarczyć urządzenie do stacjonarnego serwisu Sprzedawcy w Warszawie, gdzie zostanie bezpłatnie dokonana, uznana przez serwis naprawa gwarancyjna. Czas naprawy od 1 do 3 dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionego urządzenia w ciągu 2 dni roboczych od dnia poinformowania (sms, email, rozmowa telefoniczna) przez Sprzedawcę o wykonanej naprawie urządzenia. W przypadku nie odebrania naprawionego urządzenia w w/w terminie Sprzedawca obciąży karą umowną 50 zł netto za każdy dzień zwłoki, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej. 9. W przypadku napraw gwarancyjnych dłuższych niż 9 dni roboczych Sprzedawca udostępni Kupującemu urządzenie zastępcze na czas niezbędny do usunięcia usterki urządzenia, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej. Brak maszyny zastępczej w/w terminie nie może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych. 10. Gwarancją nie są objęte: a/ części ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji: szczotki szorujące, koła jezdne, gumy ssawki, szczotki węglowe silników, uszczelki, osłony szczotek, węże, kable elektr. itd. b/ uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania środków myjących i części eksploatacyjnych nie zalecanych przez firmę EBEN-HEZER. c/ uszkodzenia wynikłe z winy lub zaniedbania użytkownika, w tym wymontowania elementów - części maszyny niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia (filtry stałe, klapka separatora, filtry: sitowy i detergentu prowadzący do elektrozaworu lub pompy ekstrakcji)d/ uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego magazynowania i stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi. 11. Kupujący traci prawo do napraw gwarancyjnych w następujących przypadkach: a/ postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi b/ stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem c/ wprowadzania modyfikacji i przeróbek oraz ingerencji w instalację elektryczną maszyny d/ stosowania części eksploatacyjnych innych firm bez zgody firmy EBEN-HEZER e/ zalania wodą lub chemikaliami podzespołów elektrycznych lub elektronicznych f/ zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych g/ zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych 12. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest przedłożenie karty gwarancyjnej, jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej. 13. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

 

 Od 1 listopada 2017 r. urządzenia sprzątające produkcji Numatic International są sprzedawane przez angielską spółkę EBEN-HEZER LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii na terenie Polski.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie instruktażu, szkoleń oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, sprzedażą cześci zamiennych na terenie Polski jest firma Eben-Hezer PHU z siedzibą w Warszawie. W przeszłości posiadała status autoryzowanego serwisu Numatic.

PHU EBEN-HEZER poza urządzeniami Numatic posiada w ofercie urządzenia sprzątające innych renomowanych marek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontatu z nami. 

CRo się zmieni?

  •     dla klientów nie posiadających VAT UE bez zmian,
  •     dla klientów biznesowych posiadających VAT UE /PL/ możliwość zakupu urządzeń z 0% stawką VAT

 ------   ------   ------   ------

EBEN-HEZER ma siedzibę w Warszawie i jest IMPORTEREM NUMATIC fabrycznie nowych urządzeń. Importowane urządzenia są z Rynku Wewnętrznego UE i podlegają gwarancji zgodnie z informacją podanej na stronie internetowej producenta Numatic - tzn. automaty myjące - 12 m-cy, odkurzacze i szorowarki jednotarczowe - 24 m-ce, wózki hotelowe i serwisowe - 12 m-cy, części serwisowe - 6 m-cy. Importer posiada własny serwis oraz zapewnia, że naprawy gwarancyjne są wykonywane z wykorzystaniem oryginalnych części Numatic w ramach współpracy z oficjalnymi dystrybutorami producenta na terenie UE.


***

 Od 16 lat EBEN-HEZER odegrał znaczącą rolę w budowaniu marki Numatic w Polsce:

W styczniu 2002 r. EBEN-HEZER uzyskał bezterminowy status Autoryzowanego Dealera Numatic.

W latach 2002 – 2015 Eben-Hezer jako Autoryzowany Dealer zajmował czołowe miejsce w sprzedaży ogólnopolskiej urządzeń sprzątających produkcji Numatic, w tym pierwsze miejsce przez wiele lat.

Od 2016 r. EBEN-HEZER jest niezależnym importerem produktów Numatic, który współpracuje z kilkoma oficjalnymi Dealerami Numatic na terenie UE.

W 2014 r. stał się wnioskodawcą - inicjatorem powołania nowego zawodu operatora maszyn czyszczących przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W 2011 r. wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych nr ewid. 2.14/00129/2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie i prowadzi szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego na terenie całego kraju.

Eben-Hezer zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski i dokłada wszelkich starań, aby podnosić jakość świadczonych usług.

 ***

EBEN-HEZER doradzał, wdrażał technologie utrzymania higieny u wielu klientów na terenie całego kraju. W podanej liście są tylko niektóre firmy, które są lub były naszymi klientami - REFERENCJE (możemy udostępnić referencje na życzenie naszych klientów). ***       ***        ***         ***       ***       ***       ***       ***       ***        ***          ***

 

There are important facts about Eben-Hezer company 2000-2016:

- initiator of introducing in the Ministry of Labour new profession - cleaning machines operator – more info (www.omc.edu.pl).

- leads trainings base on own authorship and colaborates with private and state companies.

- offers cleaning machines sales and rent

- independent company from beginning which creates new marketing strategies to develop professional cleaning technologies

- provides warranty and after sales service situated in the centre of Warsaw (near Chopin airport)

- has been using web-based sales since 2001